Łomianki: DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI METODĄ ASPIRACYJNO PRÓŻNIOWĄ. Zamówienie częściowe (dot. sprzętu medycznego jednorazowego użytku) realizowane w ramach odrębnego postępowania.
Numer ogłoszenia: 35957 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym , ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, faks 22 751 27 07.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI METODĄ ASPIRACYJNO PRÓŻNIOWĄ. Zamówienie częściowe (dot. sprzętu medycznego jednorazowego użytku) realizowane w ramach odrębnego postępowania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową wg specyfikacji rodzajowo-ilościowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 20 pozycji tj. 1 Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywator wykrzepiania) 2 Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywator wykrzepiania) 3 Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywator wykrzepiania) 4 Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywator wykrzepiania) 5 Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywator wykrzepiania) 6 Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywator wykrzepiania) 7 Probówki do morfologii EDTA 8 Probówki do układu krzepnięcia 9 Probówki do układu krzepnięcia 10 Probówki do OB. 11 Pipety do OB. ze skalą (jednorazowe, plastikowe) 12 Probówki z heparyną litową 13 Łączniki do pobierania krwi z wenflonu 14 Łącznik między igłą a strzykawką do podawania leków 15 Igły systemowe do pobrań 0,8 16 Igły systemowe do pobrań 0,9 17 Igła typu motylek 0,9 18 Probówki do separacji krwi bez granulatu 19 Probówki do mikrometody 200 µl 20 Probówki do mikrometody cukier 200µl Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia. Zakres zamówienia powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w celu weryfikacji reprezentacji podmiotu i podpisu złożonego na ofercie. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 5) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. c) zmiany podwykonawcy, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, d) obniżenie ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany. 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisania aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-dziekanow.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki - wersja pisemna na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki - kancelaria, wejście główne do szpitala (parter)...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie